Betalinger og refusjon av utlegg

Alle regninger og krav om refusjon av utlegg sendes som en pdf til faktura@abildsoil.no

Refusjonsskjema (se lengre ned på siden) skal være fylt ut.

Refusjonsskjema med bilag og kvitteringer må være samlet i én PDF fil.

Regnskap, lønn, offentlig rapportering og budsjett

Lasse Fredø fører regnskap, kjører lønn, innrapporterer skatt og arbeidsgiveravgift, samt utarbeider regnskapsrapporter og budsjett for Abildsø IL. 

Lønnsgrunnlag, grunnlag km-godtgjørelse ol sendes til faktura@abildsoil.no

Se under for dokumentmaler for refusjon av penger og rutiner rundt økonomi.

Budsjett- og aktivitetsrammer

Budsjettet for det aktuelle år angir forventede inntekter og vedtatte kostnadsrammer for idrettslaget totalt sett. De enkelte lagene og den øvrige aktivitetene som skjer i regi av Abildsø IL er gjennom budsjettet tildelt en ramme som angir hvor mye penger de kan disponere det aktuelle året.

Lagleder er ansvarlig for det enkelte lags budsjett og disponeringer. Øvrige aktiviteter og utgiftsposter er styrets eller personer med definerte oppgaver sitt ansvar. 

Sentrale budsjettposter

Utgifter til vedlikehold av banene, klubbhus, trenerkoordinator og andre administrative utgifter som strøm, telefon etc. tas av idrettslaget sentralt. I tillegg dekker idrettslaget anskaffelse av drakter, samt dommer- og trenerkurs innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.

Lagenes budsjetter

Det enkelte lags budsjett i Abildsø IL kan benyttes til å dekke utgifter som lagene pådrar seg i forbindelse med kamp, trening, kjøp av utstyr, sosial aktivitet eller lignende.  Alle utgifter skal være dokumentert med gyldig og korrekt bilag for den kan belastes laget som en kostnad.

Ingen kan avtale lønn eller kilometergodtgjørelse  for trenere, lagledere eller lignende utbetalt fra Abildsø Idrettslag, uten at dette på forhånd er skriftlig avtalt med styret.

Grunnlag for skriftlig avtalt lønn eller godtgjørelse skal leveres regnskapsfører minimum kvartalsvis, og senest fem dager etter utgangen av kvartalet.  

Regnskap og oppfølging av tildelte rammer gjennom året

Regnskap vil fra og med 01.01.2016 utarbeides kvartalsvis. Regnskapet vil senest en måned etter utgangen av kvartalet sendes styret, laglederne og øvrige budsjettansvarlige.  

Laglederne og øvrige budsjettansvarlige plikter å følge opp at aktiviteten holdes innenfor tildelte budsjettrammer. Ved særskilt behov kan lagleder eller annen budsjettansvarlig skriftlig søke styret om tildeling av økte rammer. 

Dokumentasjon av kostnader og utlegg

Idrettslaget betaler regninger og refunderer utlegg knyttet til lagene eller sentrale aktiviteter. For at idrettslaget skal betale regninger og utbetale refusjon må følgende kriterier være oppfylt:

  • Skjema til Abildsø IL vedrørende «Belastning av utgifter og refusjon av utlegg» må være korrekt utfylt med alle opplysninger og signert av budsjettansvarlig (lagleder for lagene el.).  Som signering regnes fysisk signatur eller mail med vedlegg fra budsjettansvarlig.
  • Bilag i form av faktura, kvittering el. som dokumenterer det beløpet som skal betales/refunderes må følge vedlagt
  • Det må være disponible midler igjen i forhold til budsjetterte rammer

Dommerutgifter

Det er ikke lov å ta ut penger fra kiosken! Se ellers info om dommere her