Abildsø IL er en lokal breddeklubb tuftet på ”Respekt, idrettsglede, samhold, engasjement” med næmere 350 medlemmer og spillere med over 16-17 lag oppmeldt til seriespill i regi av Norges Fotballforbund. Klubben disponerer klubbhus og gode treningsfasiliteter i Abildsø Idrettspark, som ligger helt inntil Østensjøvannet. 

Bakgrunnen for sportsplanen er å skape et godt arbeidsverktøy for alle i AIL slik at vi skaper kontinuitet i arbeidet med å nå klubbens målsetninger. Sportsplanen er laget for spillere, trenere, støtteapparat og foreldre i Abildsø IL.

Alle som har ansvar for lag i Abildsø IL skal kjenne innholdet i sportsplanen. 

Last ned hele dokumentet som pdf nederst på siden.

Innholdsfortegnelse

1. Klubben Abildsø Fotball
1.1 Bakgrunn og hensikt
1.2 Målsetting
1.3 Verdier og holdninger
1.4 Foreldrevett regler
1.5 Administrasjon i hver aldersklasse
1.6 Foreldretrenere 
1.7 Trenerveileder rolle 
1.8 Retningslinjer for Hospitering og Differensiering

2. Holdninger 
2.1 Holdninger overfor seg selv
2.2 Holdninger overfor med- og motspillere
2.3 Holdninger overfor trener/lagleder
2.4 Holdninger overfor dommer/regelverk 
2.5 Holdninger overfor klubben
2.6 Konkurranse / Straff og belønning

3. Lagsammensetning
3.1 Påmelding av lag
3.2 3er og 5er fotball   
3.3 Overgangen til 7er fotball
3.4 9er fotball (12 år)
3.5 Ungdomsfotball
3.6 Seniorfotballen, < 19 år

4. Trener i Abildsø IL
4.1 Oppgaver og ansvar:
4.2 Trener utdanning/kurs:
4.3 Treneren på feltet

5. Generelt treningsopplegg og ferdighetsutvikling
5.1 Flytsonemodellen

6. Skadeforebygging

7. Krav om politiattest i Abildsø IL

8. Nyttige linker

1. Klubben Abildsø Fotball

 • AIL er en organisasjon for både spillere, ledere/trenere, foreldre og dommere. Alle jenter og gutter som ønsker å spille fotball, får et tilbud i AIL.
 • Klubben har breddelag i alle årsklasser, der det sosiale er like viktig som fotballferdigheter. Spillere i Abildsø IL som viser gode holdninger og treningsvilje får utviklingstilbud iht. denne sportsplanen. Klubben gir også tilbud til foreldre og spillere som vil utdanne seg til trenere, ledere eller dommere.
 • AIL sine lag deltar i kretsserien til Oslo Fotballkrets. I tillegg deltar lagene i turneringer, hvor spesielt Norway Cup er viktig da AIL er medarrangør. 
 • AIL ønsker og har kvalifiserte trenere. For lagene som spiller 3er, 5er og 7er fotball er det normalt foreldre som er trenere. Lagene fra ungdomsfotballen (13 års alder) og oppover skal i utgangspunktet alltid ha godt kvalifiserte trenere, og AIL ser positivt på at det blir engasjert trenere som ikke er tilknyttet barna familiært.
 • AIL baserer driften på frivillig innsats og er avhengig av at foreldre og andre engasjerer seg. Ingen tjener penger på verv i klubben, men det tilstrebes at eventuelle utgifter dekkes.
 • AIL skal være klubbstyrt, dvs. at det er styret og Sportslig Utvalg (SU), og ikke den enkelte lagleder/trener/forelder, som legger målsetting og retningslinjer for hvordan lagene og klubben drives. Styret velges av klubbens årsmøte hvor medlemmer over 15 år har stemmerett.
 • AIL sin sportslige aktivitet styres etter denne sportsplanen. Planen er utarbeidet i samarbeid og i forståelse med tillitsvalgte og medlemmer i AIL, spesielt målsetting og retningslinjer for talentutvikling. Alle trenere og lagledere skal gjøre seg kjent med innholdet og utføre sitt virke i samsvar med retningslinjene i sportsplanen. Sportsplanen skal gjennomgås og evalueres etter hver sesong hvor alle medlemmer har anledning til å komme med innspill. Endringer skal godkjennes av årsmøte.

Du representerer Abildsø IL

1.1 Bakgrunn og hensikt

Abildsø IL er en lokal breddeklubb tuftet på” idrett, samhold, sosial profil” med nærmere 400 aktive medlemmer og spillere med over 16-17 lag oppmeldt til seriespill i regi av Norges Fotballforbund.Klubben disponerer klubbhus og gode treningsfasiliteter på Abildsø fotball felt som ligger helt inntil Østensjøvannet. Bakgrunnen for sportsplanen er å skape et godt arbeidsverktøy for alle i AIL slik at vi får kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med å nå klubbens målsettinger. Sportsplanen er laget for spillere, trenere, støtteapparat og foreldre i Abildsø IL.

Sportsplanen skal vær et levende dokument, som oppdateres en gang i året, og hvor planen legges frem til årsmøte for godkjenning.Forslag til endringer skal legges frem for SU, og SU inviterer trenere, lagledere og tillitsvalgte til møte for gjennomgang av forslag som evalueres. Dette bør skje innen desember hvert år.

1.2 Målsetting

Målsettingen i Abildsø IL er: Flest Mulig, Lengst mulig, Best mulig, gjerne i prioritert rekkefølge.

Flest mulig: Vi ønsker å få med flest mulige barn og unge i vårt nærmiljø i et godt og sundt fritidsmiljø basert på fysisk aktivitet, med respekt for hverandre for å skape et godt kameratskap som grunnpilarer.

Lengst mulig: For å kunne bidra til sunne og gode oppvekstsvilkår gjennom barne- og ungdomsårene er det viktig for AIL å holde unge i aktivitet lengst mulig.

Best mulig: For å nå de to første målsettingene må det være kvalitet i det arbeidet vi som fotballklubb nedlegger hver dag. Vårt løfte er å forsøke å gi våre aktive medlemmer et best mulig sportslig og sosialt tilbud. Det betyr også at vi skal gi våre unge medlemmer muligheten til å utvikle sine talenter på en god måte. Dette er en videreføring av Norges Fotballforbund sitt verdigrunnlag.

1.3 Verdier og holdninger

Abildsø ILs verdigrunnlag kan oppsummeres i:

Respekt
Abildsø IL ser hele mennesket gjennom fotballen, ikke bare spillerenVi ønsker at alle skal utvikle seg til ansvarsfulle mennesker gjennom å spille fotball i Abildsø IL.
Idrettsglede
Abildsø IL skal gi klubbens spillere idrettsglede i et sosialt fellesskap
Samhold
Gjennom glede og kvalitet skal Abildsø IL være en klubb man er stolt av å være medlem i.Abildsø IL ønsker å prioritere lagbygging.
Engasjement
Abildsø IL skal gi medlemmene en gjennomtenkt fotballhverdag.Abildsø IL skal være en inkluderende klubb, med plass til alle. Vi jobber etter NFF sitt FAIR PLAY program, med vekt på toleranse og god oppførsel. Abildsø IL sine spillere skal ha en trygg og god tid i den grønne drakten i et miljø fritt for rusmidler, mobbing og rasisme.

For mer informasjon, se www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/barnefotball.pdf

1.4 Foreldrevett regler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 • Møt opp til kamp og trening – barna ønsker det
 • Foreldrene skal stå på motsatt side av trenerbenkene
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare dine kjente
 • Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk!
 • Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen
 • Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene!
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det
 • Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
 • Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja
 • Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier

«VI I ABILDSØ HAR DESSVERRE OPPLEVD AT FORELDRE ENKELTE GANGER HAR FOR STORE AMBISJONER FOR SINE BARN OG FOR HØYE TANKER OM DERES TALENT, I ALT FOR TIDLIG ALDER. VÆR VARSOM, SLIK AT BARN FÅR UTVIKLE SEG I SITT TEMPO MED LEK BASERT PÅ TRYGGHET OG MESTRING SOM VIL GI TRIVSEL OG GOD UTVIKLING. »

1.5 Administrasjon i hver aldersklasse

Rekruttering av nytt årskull starter i begynnelsen av september det året man fyller 5 år. Abildsø IL rekrutterer primært fra skolen Abildsø, men ønsker å også være et alternativ for barn / ungdom fra Manglerud, Østensjø og Rustad. Vi informerer tilbudet gjennom Abildsø IL i nærliggende barnehager før skolestart, og informerer førsteklassene i de nevnte skolene ved skolestart.For tidlig å skape en felles identitet, oppfordres spillere, trenere og støtteapparat til å skaffe seg treningstøy i Abildsø ILs kolleksjon. Innkjøp av dette, skjer gjennom klubbens leverandør. Første år dekker klubben drakter for laget og treningsdress til trenere og lagleder, mens kortbukser og strømper til spillerne dekkes av foreldre. Abildsø IL er foreldredrevet og det er viktig med bredt foreldreengasjement på alle kull. Derfor er det å bygge et godt lag basert på klare foreldreroller den viktigste delen av Rekrutteringsmøtet.Roller som skal besettes:

 • Årskullansvarlig; administrativt ansvarlig for kullet
 • Hovedtrener; ansvarlig for det sportslige
 • 2-3 trenere pr lag
 • 1 lagleder pr lag (Se egen lagledermanual)
 • 1 sosialansvarlig pr lag (Tilstelning for barn og voksne)
 • 1 dugnadsansvarlig (Norway Cup / Kiosk mm) 

Årskullene bør ha minst to sosiale arrangementer sammen pr år. Alle lag rapporterer 2 ganger i året om sin aktivitet til sportslig utvalg.

AIL har besluttet at aldersbestemte lag fra 5 – 12 år, skal ha følgende antall organiserte treninger pr. uke:        5 – 8 år, 1- 2 trening + 1 kamp 9 -12 år, 2- 3 treninger + 1 kamp

Her finner dere nyttige tips fra NFF: www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/

1.6 Foreldretrenere

Klubben ønsker at alle trenere skal gjennomføre NFF Grasrottrener utdannelse og AIL dekker utgifter til trenerutdanning, etter nærmere avtale.

Se link: https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/trenerkurs/ og/eller følg Oslo fotballkrets på facebook, https://www.facebook.com/NFFOslo/  for planlagte kurs fremover.

SU ønsker å gi påfyll til både trenere og foreldre til inspirasjon for hverdagen. SU vil gjennom året ha målsetning om å gjennomføre 2-3 tema kvelder med relaterte foredrag og innspill til inspirasjon for å gjøre leder- og trenerhverdagen enklere.

I tillegg har AIL egen trenerveileder som skal bistå og inspirere egne trenere i klubben. Se punkt 1.7

1.7 Trenerveileder rolle

 • Ansvarlig sammen med SU for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteter i klubben
 • Følge opp trenere i faglige og praktiske spørsmål samt være en trener for trenerne
 • Kartlegge kompetanse og se til at alle trenere har nødvendig utdanning
 • Rekrutering av nye trenere
 • Planlegging og gjennomføring av 3 trenerforum årlig, i samarbeid med SU
 • Ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres, i samarbeid med SU
 • Ha oversikt med hvem som har tilgang til www.treningsøkta.no, samt bistå med passord for nye brukere. 

For sesongen 2019 er David Fossan engasjert.

Tlf. 415 44 803

Email; davidafossan@gmail.com

1.8 Retningslinjer for Hospitering og Differensiering

Generelt

Abildsø IL ønsker å være aktive og gode på hospitering / differensiering i henhold til NFF `s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen.

Hospitering av spillere er en utfordring i mange klubber. Det finnes mange forskjellige løsninger, og ingen fasit på hva som er best. Det er imidlertid ingen tvil om at noen fotballspillere har behov for å spille med bedre og sterkere medspillere, både i trening og kamp for å utvikle seg videre. Hospitering må styres og følges opp for å oppnå optimal utvikling.

De fleste har hørt om hospitering og mange har et forhold til det. Noen forbinder det med noe positivt andre med noe negativt. Her er det mange ulike erfaringer. 

Ønske om hospitering overgår ikke Abildsø IL sinn målsetning, om at å prioritere lagbygging for å sikre lag og tilbud i alle aldersklasser, som er viktig for en klubb som Abildsø IL med et begrenset antall potensielle spillere.

Hospiteringsordningen er en av flere viktige deler av spillerutviklingen. Det kan hospiteres oppover og for de som er modne nok for dette, både sportslig og sosialt.

Det kan også være anledning til å hospitere ned en årgang, om dette er til det beste for barnet og overenstemmelse med barnet og deres foreldre.

Hospitering er lov til å gjennomføre i barnefotballen, men dette skal gjøres for spillerens beste og ønske, og er ikke en «regel», men som et alternativ. Spillere utvikler seg i ulikt tempo, og bør være et tilbud som ikke er statisk over tid, men benyttes og evalueres fortløpende.

Hospitering er ikke til beste for alle, og mange kan ha godt av å være i sitt vante miljø og aldersgruppe for å få best utvikling og glede av fotballen. Fotball er ikke en individuell idrett, så ikke undervurder hva lagfølelse betyr for den enkelte.

Noe av det vanskeligste med hospitering av spillere, er utvelgelsen av hvem som skal hospitere til et lag over sin årsklasse. Det er vanskelig å foreta en objektiv og rettferdig utvelgelse av hvem som skiller seg ut på en slik måte at det er mest hensiktsmessig med hospitering. Det gjør ikke utvelgelsen noe enklere at det ofte er foreldretrenere til spillerne som skal foreta utvelgelsene.

1.8.1 Hospitering

Barnefotball (05-12 år)

Dersom imidlertid en spiller viser helt spesielle evner og ferdigheter, kan det gis en åpning for og anledning til en hospiteringsordning på et eldre årstrinn. Det kan åpnes for at barn kan få være med eldre lag i trening / kamp, men kravet bør være at de også trener og spiller kamp på eget lag.

Forutsetningen for en slik ordning må altså være en forutgående god dialog mellom involverte parter og sportslig Utvalg.

Ungdomsfotballen

Overgangen fra barne- til ungdomsfotball er en utfordring både for spillerne og for apparatet rundt dem. Det skal derfor legges opp til en prosess som er preget av en åpen og ærlig dialog og som søker å ivareta den enkelte spiller på best mulig måte.

Hospitering skal gjennomføres regelmessig på alle alderstrinn. Oppflytting kan gjennomføres når dette vurderes til å være det beste for spillerens utvikling. Hospitering skjer ofte fra en års gruppe til en annen, men skal også gjennomføres fra 2. lag til 1. lag og eventuelt fra 3. lag til 2. lag

Dersom det er flere enn 4 spillere som er aktuelle for hospitering, kan det rulleres på hvem som til enhver tid hospiterer

Sportslig utvalg har det overordnede ansvaret for hospiterings- og oppflyttingsordningen og gjennomfører dette i tett dialog med aktuelle trenere.

Når hospitering og oppflytting er aktuelt, skal sportslig Utvalg/trener informere spiller og foresatt om ordningen og hva dette innebærer for spilleren Hospitering av spillere i aldersbestemte klasser.

Abildsø IL har besluttet følgende:

aldersklassene 5 – 8 år kan det ved spesielle tilfelle hospiteres opp en årsklasse. For at en spiller skal kunne hospitere opp en årsklasse stilles det følgende vilkår:

 1. Spilleren må ønske det selv. (Spillerens ønske skal stå i fokus)
 2. Spilleren sine foresatte må ønske det.
 3. Treneren for laget til spilleren må ønske det.
 4. Treneren for laget spilleren skal hospitere opp til må ønske det.
 5. Sportslig Utvalg skal informeres om hospiteringen før den trer i kraft og kunne bistå om uenigheter skulle oppstå.

aldersklassene 9 – 15 år kan det hospiteres opp en årsklasse. For at en spiller skal kunne hospitere opp en årsklasse stilles det de samme vilkårene som nevnt over

I forkant av en hospitering må det være en åpen og god kommunikasjon mellom partene. Opplegget og forutsetningene rundt hospiteringen må klarlegges. 

For å lykkes med hospitering er det nødvendig med individualisering. Dette innebærer at det for hver enkelt hospitering må vurderes om spilleren skal flyttes opp en årsklasse permanent, eller om spilleren skal veksle mellom to årsklasser etter en forhåndsdefinert modell. Spillerens ønske og behov skal stå i fokus.

Jenter er ofte mer avhengig av venninner enn gutter. Det kan derfor være en fordel å legge til rett for hospitering for minimum to jenter av gangen.

Hospiteringen evalueres kontinuerlig:

 • Flytsonen
 • Sosialt miljø
 • Kamp- og treningsbelastning
 • Skolegang og lekser
 • Holdninger og oppførsel 

For ytterligere informasjon, www.fotball.no/hospitering

1.8.2 Differensiering

Generelt

Differensiering betyr at man i størst mulig grad tilpasser tilbudene etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønsker og behov.

Mestring og utfordringer skal stå i forhold til den enkeltes kapasitet og mulige forutsetninger.

Differensiering kan man gjøre gjennom:

 • Tilpassede og differensierte treningstilbud
 • Tilpassede og differensierte kamptilbud
 • Hospiteringsordninger og oppflyttinger 

Innenfor verdirammen er det ønskelig å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning, men uten at man deler inn i faste nivågrupper.

 • Det betyr likevel at en også i barnefotballen tilpasser trenings- og kamptilbud i størst mulig grad etter enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov.

Differensiering på trening:

 • Prøv og varier vanskelighetsgraden av aktiviteter slik at flest mulig blir utfordret ut fra sitt ferdighetsnivå.
 • Differensier gjerne gjennom frivillig trening, f. eks. ved å tilby ekstratreninger på tvers av lag-grenser.
 • Varier gruppesammensetning slik at spillerne møter ulik motstand på trening, for eks. 1/3 av tiden med og mot spillere som har kommet lengre enn en selv, 1/3 av tiden med og mot de som er på samme nivå som en selv, 1/3 av tiden med og mot spillere som ikke har kommet så langt i sin spillerutvikling.

Differensiering i kamp:

 • Gjennom sesongen skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid. NB! Ingen spiller liker å sitte mesteparten av tiden på benken!
 • Lagsammensettingen skal som en hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet i eget lag, men også opp motstanderens lag slik at man forsøker å unngå store tap eller seirer

1.9 Sportslig Utvalg. Mandat og oppgaver

Sportslig utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det sportsfaglige utviklingsansvaret i klubben. Utvalget skal sørge for at klubbens til enhver tid gjeldende sportsplan og NFFs reglement og rammer implementeres i lagene.

Utvalget skal videre sørge for at det utpekes og tilsettes eventuelt trenerkoordinator(er) og at det gjennomføres jevnlige trenerforum og faglig oppfølging av trenerne på alle nivå. Utvalget skal høres ved ansettelse av trenere, støtteapparat og sammensetning av spillerstaller.

Oppgaver for Sportslig Utvalg i Abildsø IL

Sportslig utvalg skal:

 1. Planlegge og bidra til gjennomføring av 2-3 trenerforum hvert år.
 2. Gjennomføre nødvendig oppfølging av aktuelle lag og bidra til å avklare eventuelle sportslige uoverensstemmelser.
 3. Høres ved tilsetting av hovedtrener for klubbens lag fra ungdomsfotballen (13 år) og opp til og med klubbens A-lag, samt støtteapparat for A-laget.
 4. Bidra til å utforme budsjettforslag for utviklingsdelen overfor klubbens styre.
 5. Være rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål etter behov
 6. Planlegge og legge ut aktivitetshjul hver år

I tillegg gjelder følgende prioriterte strategiske oppgaver:

 1. Bidra til å bygge en sportslig organisasjon med klare roller og ansvarsdeling.
 2. Bistå trenerveileder til å sikre utvikling av programmer for ferdighetsutvikling og spillestil.
 3. Bedre strukturen og oppfølgingen av enkeltspillere (de ivrigste og mest motiverte), vurdere ekstratreninger og talentgruppe.
 4. Ha oversikt over i samarbeid med Trenerveileder trenerkompetansen i klubben, og sikre at klubbens trenere minimum oppfyller kravene som stilles til Kvalitetsklubb nivå 1.
 5. Vurdere og eventuelt følge opp samarbeidsklubber i nærområdet
Årshjul

2. Holdninger

AIL sine medlemmer skal markere seg selv og klubben på en positiv måte både på og utenfor banen. Arbeidet med dette skal prioriteres i alle årsklasser.

” Det er lettere å skape gode holdninger enn å endre dårlige”

Holdninger kan deles i to:

 1. Holdninger som angår krav til seg selv
 2. Holdninger som gjelder forholdet til andre

Abildsø Il forventer og ønsker ledere/trenere er opptatt av holdningsskapende arbeid, bidrar til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben.

Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være stolthet, ansvar, respekt, disiplin og toleranse. Det er mange måter å lykkes på i fotball.

Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, takling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at “det å lykkes” ved å mestre, oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.

Se forslag til Holdningskontrakt på AIL sin hjemmeside. (Anbefales fra 13 år)

2.1 Holdninger overfor seg selv

 • Vær punktlig i enhver sammenheng
 • Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk
 • Vær bevisst på riktig kosthold
 • Sørg for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp
 • Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler
 • Ta ansvar for egen utvikling. Møt på trening for å trene, ikke for å bli trent
 • Ta skolegangen på alvor
 • Vær ydmyk overfor omgivelsene både ved seier og ved tap, «Vis respekt».

2.2 Holdninger overfor med- og motspillere

 • Vær positiv i alle sammenhenger
 • Gi ros/oppmuntring i motgang som i medgang
 • Unngå kjeftbruk – godta at andre gjør feil
 • Lær betydningen av fair-play
 • Vis god sportsånd
 • Vis respekt og vær ydmyk overfor både med- og motspillere

2.3 Holdninger overfor trener/lagleder

 • Lytt! Når trener/lagleder snakker skal alle følge med.
 • Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp
 • Vær samarbeidsvillig
 • Ikke snakk bak ryggen ved uenighet
 • Gi beskjed ved forfall til trening og kamp
 • Respekter trener/leders beslutninger
 • Svar raskt på Spond

2.4 Holdninger overfor dommer/regelverk

 • Godta dommerens avgjørelser
 • “Ikke tøft å få kort”
 • Unngå negative reaksjoner – vær positiv

2.5 Holdninger overfor klubben

 • Vær stolt av klubben din
 • Tilstreb klubbfølelse og samhold
 • Si ja når klubben ber deg om en tjeneste. Spør hva du kan gjøre for klubben, ikke bare kom med krav.
 • Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen

2.6 Konkurranse / Straff og belønning

 • hvor godt miljøet på laget kan bli
 • hvor gode lagkameratene kan bli
 • hvor godt laget kan bli
 • ens egen utvikling som spiller

2.6.1 Konkurranse

Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for mannjevning. I fotball vil selve kampen mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være   til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få “innbyrdesoppgjør” i løpet av en fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av.

2.6.2 Straff og belønning

Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten.

Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone. Noe som vi trenere også bør tenke på, er at mye feilretting og negativ kritikk i aldersbestemt fotball, kommer fordi vi trenere selv kanskje har en dårlig dag. Det bør selvsagt spillerne slippe å ta del i. Klubben har ambisjoner om på sikt å lage ferdige treningsopplegg for de unge lagene, slik at en trener enkelt kan plukke ut hele treninger for sitt lag.

Det er viktig at foreldretrenere er lojale i forhold til klubbens føringer for trening av aldersbestemte lag. På denne måten bidrar man til å gi alle barna samme forutsetninger når de kommer opp på eldre aldersbestemte lag.

Klubben har ambisjoner om på sikt å lage ferdige treningsopplegg for de unge lagene, slik at en trener enkelt kan plukke ut hele treninger for sitt lag. Det er viktig at foreldretrenere er lojale i forhold til klubbens føringer for trening av aldersbestemte lag. På denne måten bidrar man til å gi alle barna samme forutsetninger når de kommer opp på eldre aldersbestemte lag.

«Ved å vise til gode eksempler – skaper man gode vaner og gjentagelse»

3. Lagsammensetning

Grunnprinsipp
Vi anbefaler å dele inn i jevne lag. For å sikre homogene kull, anbefaler vi at det deles nye lag 2-3 ganger i året, eller ved å legge til rette for en rullerende ordning. Spillere kan benyttes fritt mellom lagene om noen mangler spillere, men vær påpasselig med at det blir tid til treninger og ikke for mye kamper.

Vi anbefaler å etablere rene jentelag så tidlig som mulig. Det gjør det enklere å rekruttere jenter, og bevare jentene i miljøet lengst mulig.Vis aktsomhet ved barnefotball (5 til 12 år)
Barnefotballens verdigrunnlag bygger på tre pilarer: Fotball for alle, trygghet + mestring = trivsel og Fair Play.Jevnbyrdighet: I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. 

Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening.

Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme barnefotballen.

Spillere som driver annen idrett kan etter avtale med treneren gis fritak fra treninger uten at det skal “influere på laguttaket”. Allsidighet skal aksepteres og verdsettes.

AIL presiserer at barna på aldersbestemte lag fra 5 – 12 år skal ha tilnærmet like mye spilletid på kamper.Unntak kan gjøres på de eldste lagene dersom spillere mangler motivasjon og gjentatte ganger ikke møter til obligatoriske treninger. I slike tilfeller skal spilleren opplyses om dette av treneren før det senere kan iverksettes tiltak.

3.1 Påmelding av lag

Påmelding av lag skjer ved at klubben melder fra til Oslo Fotballkrets, etter anmodning fra klubben ihht. Informasjon om frister.

AIL kan gi anledning fra 10 års alder å melde på lag i ulike nivåer, eventuelt opp et alderstrinn. Forutsetningen for det, er at alle som har lyst, skal få anledning til å spille noe på det høyeste nivået, og ingen skal være fast på det høyeste nivået, slik at vi får rullering, men tilpasset i hovedsak mestringsnivået sitt.

Før dette skjer, skal SU informeres. 

3.2 3er og 5er fotball

Hovedprioriteringen i aldersklassene er å tilstrebe mest mulig spilletid og jevnest mulige lag. Primært er det ikke ønskelig å vinne eller å tape kamper med 10-0. Ved slike hendelser kan motstanderen sette på en spiller ekstra og ved evt. 2 måls ledelse skal den ekstra spilleren tas ut igjen. 

Treningsarbeidet skal fokusere lek med ball, samt å utvikle basisferdigheter, teknikk og koordinasjon, samt holdninger. Taktiske vurderinger skal være fraværende ved uttak til kamp, alle er like viktige.

Om treneren ønsker øvelser som er relevant til aldersgruppen anbefaler Abildsø IL å gå inn på treningsmanualen på vår hjemmeside eller benytte www.treningsøkten.no. Tilgang og passord vil trenerveileder kunne bistå med. Det er også mulig å ta kontakt med trenerveileder i Abildsø IL for hjelp og tips.

Treningsprinsipper

 • Treningene skal bestå av ball-lek, der de lærer å bli glad i å spille fotball
 • Aldersgruppen mottar verbal instruksjon dårlig og det bør derfor kombineres med visuell visning.
 • Treneren vil oppdage kort konsentrasjonstid hos spillerne og vi som trenere må derfor legge til rette til kort ventetid mellom hver involvering og være obs på tiden mellom øvelsene.
 • Det er viktig med mye ballkontakt for alle spillere. Det skal derfor trenes etter prinsippet “Venn med ballen” med fokus på koordinasjon og små lagspill 1v1, 2v2, 3v3. Helt fra førsteårer det hensiktsmessig å få inn øvelser for å øke hurtighet og koordinasjon.
 • Oppvarming uten ball skal ALDRI forekomme. Bruk ball og lek som et verktøy.

Trenere skal stille forberedt med nødvendig utstyr til treningene (Vester, kjegler etc.).

Ball foreslår vi at laget kjøper inn til hver spiller og at spilleren selv er ansvarlig for at ballen er med på hver trening.

Vi anbefaler noe differensiering på trening hvor øvelser kan legges til den enkeltes ambisjons- og ferdighetsnivå.

Det første halvåret deltar man ikke i seriekamper, men i to cuper. Vi anbefaler å lage interne cuper.

I klassene under 10 år anbefales ball størrelse nr. 3

Les gjennom NFF sin barnefotballbrosjyre: http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf 

3.3 Overgangen til 7er fotball

Overgangen mellom 5ér og 7ér fotball er en kritisk fase for å beholde spillerne i klubben. Abildsø IL ser viktigheten av at hvert lag er forberedt på denne overgangen, og kan foreslå ulike tiltak for å beholde spillere i klubben.

 • For å sikre homogene kull, anbefaler vi at det deles nye lag 2-3 ganger i året, eller ved å legge til rette for en rullerende ordning. Spillere kan benyttes fritt mellom lagene om noen mangler spillere, men vær påpasselig med at det blir tid til treninger og ikke for mye kamper.
 • Man kan melde på lag i både 5er og 7er serie
 • Arrangere en interncup hvor jevnbyrdighet er fokuset

Et lag(kampgruppe) består optimalt av 10-11 spillere i 7er

Ball str. 4 benyttes.

Treningsprinsipper

 • Pasnings-, mottaks-, medtak- og avslutningsferdigheter med hovedfokus på spillerens 1. berøring.
 • Utvikle bevegelsesmønster til hver enkelt spiller, gjennom frekvenstrening
 • Opparbeide generelle basisferdigheter gjennom teknisk trening
 • Øke treningsmengden gradvis. Unge gutter og jenter tåler ofte hardere belastning enn voksne tror, men vær våken for slitasje, og gi spillerne nødvendig hvile.
 • Øke bevisstgjøringen av samhandling, f. eks. pasning i forhold til bevegelse, i de eldste klassene i barnefotballen.
 • I de eldste klassene i barnefotballen kan en begynne å øke bevisstheten i forhold til taktiske valg. Fokus på 1. berøringen. Gjør spilleren oppmerksom på hvor viktig det er å velge riktig når de mottar ballen (direkte skudd, mottak og legge til rette eller direkte pasning osv.)

3.4 9er fotball (12 år)

Abildsø Il ønsker at trenere minimum skal ha NFF sitt Grasrottrener eller helst mer, se punkt 1.6.

En ekstern trener kan eventuelt bli engasjert i samråd med Sportslig Utvalg. Det enkelte lag må finansiere eventuell kostnad selv gjennom treningsavgift og tilskudd fra klubben sentralt. Godtgjørelse avtales med treneren av de ansvarlige på årskullet i samråd med Sportslig Utvalg.

Et lag(kampgruppe) består optimalt av 13-14 spillere i 9er.

Klubben har ambisjoner om på sikt å lage ferdige treningsopplegg for de unge lagene, slik at en trener enkelt kan plukke ut hele treninger for sitt lag.

Om treneren i tillegg ønsker øvelser som er relevant til aldersgruppen anbefaler Abildsø IL å gå inn på www.treningsøkten.no. Tilgang og passord vil trenerveileder kunne bistå med. Det er også mulig å ta kontakt med trenerveileder i Abildsø IL for hjelp og tips. 

Treningsprinsipper

 • Som 7er fotball, men i tillegg
 • Lære offside regelens betydning for både defensivt og offensivt.
 • Trene på formasjon, lære hva første forsvarer, sikring, og sideforskyvning betyr. Ikke ruse på men lede motstanderen fra mål osv.

3.5 Ungdomsfotball

3.5.1 9er fotball, samt overgang til 11er fotball

13 år spiller 9er fotball (Se punkt 3.4)

14 år spiller normalt 11er fotball

3.5.2 11er fotball

Ungdomsfotballen kjennetegnes først og fremst ved at det finnes mange ulike målgrupper med forskjellige ønsker, motiv og ambisjoner. Blant gutter og jenter i alderen 13-16 år finnes det en del spillere med store ambisjoner, og som trener svært målbevisst for å nå lengst mulig. I den samme aldersgruppen finnes det svært mange med motiv og ønsker om å spille fotball et par ganger i uken i et godt og sosialt miljø.

Det er viktig at fotballtilbudet til barn og ungdom tilrettelegges slik at vi beholder så mange som mulig – lengst mulig. I tillegg skal de som har ambisjoner og lyst til å bli gode få de utviklingsmulighetene og utfordringene de behøver.

For å få fram gode spillere og samtidig ta vare på alle, må det differensieres (gi et ulikt tilbud) i forhold til ferdigheter. Dette behøver ikke å gå på bekostning av spillerutviklingen. Utfordringen blir derfor å tilrettelegge et fotballtilbud som ivaretar alles ønsker og behov. Kompetanse på trener- og ledersiden er her en forutsetning. 

Gutte og jente fotballen spiller 9er fotball det året de fyller 13 år og 11er fotball ved 14 år.

Dette er spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen 13- og 14-år. Gutter og jenter er delt på dette trinnet. Fra og med høsten som 14 års lag deles lagene i ferdighetsnivåer (divisjoner) innen Oslo Fotballkrets. Fotballkretsen definerer serieoppsettet for de enkelte divisjoner. Kampresultater registreres og lagenes tabellposisjon avgjør divisjons-tilhørighet. Det spilles 11’er fotball.

Treningsprinsipper:

I 11er fotballen skal trenere og ansvarlige rundt laget legge opp til en treningshverdag som gir spillerne utfordringer, men samt mestring. Faglige uttrykk skal brukes for å danne en felles forståelse for” fotballspråket”.

Det er viktig at spillerne sikres mest mulig spilletid også i disse årsklassene. Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig. Det medfører at det skal være flyt mellom et eventuelt talentlaget og breddelag i form av f. eks. hospitering eller at spillere permanent kan flyttes begge veier.

Om treneren ønsker øvelser som er relevant til aldersgruppen anbefaler Abildsø IL å gå inn på www.treningsøkten.no. Det er også mulig å ta kontakt med SU / Trenerveileder i Abildsø IL for hjelp og tips.

Målsetninger

 • Å skape faste rammer rundt laget. Spillerne er i en periode hvor det er mange arenaer som krever tid og oppmerksomhet. Skap derfor forutsigbarhet rundt treningstider, slik at de har god tid til å planlegge. Oppmøte i garderoben er en faktor som trenerne kan finne god i forhold til å skape en garderobekultur og styrke samholdet i gruppen.
 • Skape en god treningskultur blant spillerne og en prestasjonskultur i laget
 • Skape en kultur hvor det er fokus på prestasjon og ikke resultat. Dette ønsker vi for å gi barna riktig læring og et forhold til” feiling” på banen som noe naturlig og et viktig læringsmoment. Forslag til hvordan dette kan gjennomføres er gjennom å gi spillere
 • oppgaver individuelt og som lag. (Eks. Hvor ofte kan vi gjenvinne ballen inne på motstanderens banehalvdel?)
 • Øke forståelsen av hva som skal til for å bli en god fotballspiller
 • Innføre større grad av disiplin, toleranse og respekt, gjennom grunnleggende samværsregler
 • Spillerne skal lære og engasjeres i at ballen spilles – ikke sparkes
 • Skape en forståelse av samspill
 • Skape et miljø preget av at fotball er gøy
 • Skape holdninger og engasjement hos foreldrene (se foreldrevettreglene)

3.6 Seniorfotballen, < 19 år

Abildsø IL har som målsetting å stille seniorlag både på kvinne- og herresiden. Seniorlagene skal gjenspeile klubbens profil og verdigrunnlag og skal være forbilder for klubbens medlemmer. Spill for våre seniorlag skal være en naturlig målsetting for klubbens yngre spillere. Abildsø ønsker å fremme for sine seniorspillere om muligheten til å bidra på aldersbestemte lag. A-lag spillere ønskes vellkommende på treninger for å være en tilleggs person som kan komme med individuelle tilbakemeldinger både til trener og spillere.

Målsetninger:

 • Stå for en spillestil som representerer måten de aldersbestemte lagene skal fremstå.
 • Rollemodeller for de yngre.
 • Konkurrere på et nivå som gjør det attraktivt for de unge spillerne å bli i Abildsø etter juniorfotballen.
 • Være ansvarlig for aktivitetsdager i klubbens regi

4. Trener i Abildsø IL

Trenere i barnefotball rekrutteres som regel fra foreldregruppen.

Foreldrerollen som trener evalueres etter barnefotballperioden for å bli vurdert som kvalifisert trener for ungdomsfotballen.

4.1 Oppgaver og ansvar:

 • Gjennomføre treninger etter omfang og retningslinjer i sportsplanen.
 • Treneren skal sette seg inn i og følge retningslinjene som er gitt i sportsplanen.
 • Ta vare på klubbens utstyr i samarbeid med lagleder.
 • Trenerne plikter å møte i klubbens trenerforum for barnefotballen.
 • Trenere rapporterer til og diskuterer sportslige forhold med sportslig Utvalg / trenerveileder.
 • Trenerne i de forskjellige årsklasser skal jevnlig møtes for å diskutere samarbeidsløsninger på tvers av lagene.

4.2 Trener utdanning/kurs:

Klubben ønsker at alle trenere skal gjennomføre NFF Grasrottrener utdannelse og AIL dekker utgifter til trenerutdanning, etter nærmere avtale.

Se link: https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/trenerkurs/ og/eller følg Oslo fotballkrets på facebook, https://www.facebook.com/NFFOslo/  for planlagte kurs fremover.

SU ønsker å gi påfyll til både trenere og foreldre til inspirasjon for hverdagen. SU vil gjennom året ha målsetning om å gjennomføre 2-3 tema kvelder med relaterte foredrag og innspill til inspirasjon for å gjøre leder- og trenerhverdagen enklere.

I tillegg har AIL egen trenerveileder som skal bistå og inspirere egne trenere i klubben. Se punkt 1.7

Dersom man ikke oppfyller kriteriet, men er villig til å ta kurs, er man kvalifisert. Lang trener-/spillererfaring vurderes også opp mot det krav som er nevnt ovenfor. Klubben plikter å legge til rette for at trenerne får tilbud om nødvendig kursing.

4.3 Treneren på feltet

 • Planlegg treningene med fokus på et mål man setter seg for treningen. Dette gjør det enklere for spillerne å se fremgang i forhold til fokuset/målet som er satt.
 • Treneren for aldersklassen skal møte opp i respektabelt Abildsø tøy. Dette er viktig for å vise en lojalitet til klubben og opptre profesjonelt.
 • Gå foran som et eksempel: Møt presis og hils med øyekontakt på ALLE spillerne
 • Legg opp til faste rutiner raskest mulig
 • Start opp øktene med en kort samling hvor mål for treningen kommuniseres
 • Avslutt øktene med en samling hvor treningen oppsummeres
 • Opptre vennlig, men bestemt
 • Forsøk å legge opp til motiverende og varierte treninger – fokus er å stimulere interesse og bevegelsestrang
 • Resultater er ikke fokus for denne aldersgruppa
 • Gi ros, aldri kritikk på det fotballmessige
 • Gi konkrete og korte tilbakemeldinger under treningen. Ikke prat bort økten med uforklarlige ord. Fokuset på å forklare HVA som var bra.
 • treneren er fleksibel i forhold til forfall knyttet andre aktiviteter og

5. Generelt treningsopplegg og ferdighetsutvikling

Under temaet” lagsammensetning” i referanselisten finner du tips og mål for trening innenfor 5ér, 7ér, 9er og 11ér fotballen. I dette temaet vil vi legge vekt på psykiske faktorer som er med på å påvirke spillerne individuelt, samt treningshverdagen som spillerne og trenerne skaper på feltet.

5.1 Flytsonemodellen

I AIL vektlegger vi ferdighetsutvikling for våre spillere. Vi mener det gjøres best ved å legge til rette aktiviteten slik at hver enkelt spiller får oppleve følelsen av mestring så ofte som mulig. Trenerne har derfor et særskilt ansvar for å tilrettelegge treningen slik at hver enkelt spiller får utfordringer som er i stil med hans ferdigheter. Det skal ikke være slik at kun de med høyest ferdighet, opplever mestring og det å lykkes. Treningen skal fortrinnsvis organiseres med øvelser slik at spillere med relativt likt ferdighetsnivå, øver sammen. Gjennom dette vil vi sikre raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå. Dette er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. Gjennom en slik differensiert aktivitet kan vi tilpasse utfordringer og kvalitetskrav til hver enkelt spiller, slik at spilleren både opplever det å lykkes og det å få testet ut sine grenser (jf. ”Flytsonemodellen”). På denne måten ønsker vår klubb å bidra til at spillerne både i barne- og ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig. Dette innebærer at trenerne i valg av øvelse, påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen.

Flytsonemodellen

Flytsonemodellen

6. Skadeforebygging

Det sportslige opplegget skal også være skadeforebyggende, og man skal i Abildsø IL lære seg viktigheten av et godt kosthold og en sunn livsstil.

Alle trenere bør gjennomgå kurs i skadeforebygging og en god treningsplan skal inneholde skadeforebyggende øvelser.

Vi anbefaler alle å laste ned appen «skadefri» eller gå inn på siden http://www.skadefri.no/ for øvelser til et skadeforebyggende program som dere kan sette opp selv. Dette er en app som er laget av NIH og Olympiatoppen som vi anbefaler og kan være til hjelp i treningsplanleggingen. 

For øvrig er alle medlemmer Abildsø IL omfattet av NIF sin barneforsikring (1-12 år) eller den gjeldende fotballforsikringen (13 år og eldre). Her finner man hva denne forsikringen dekker og hvordan man går frem ved en skade: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

7. Krav om politiattest i Abildsø IL

Forslag til ny tekst:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Abildsø IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

I Abildsø IL har Heidi Brende Kolltveit (SU) ansvar for Politiattester.

heidi.kolltveit@gmail.com Mobil: 938 33 427

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. 

For instruks på hvordan innhente politiattest se:

Abildsø IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

For mer informasjon om politiattest i idretten se:

8. Nyttige linker

Her finner du nyttige linker det er vist til i sportsplanen i tillegg til andre fotballmessige nyttige linker.

www.abildsoil.no

www.abildsoil.no/diverse_info/foreldresamarbeid

www.treningsokta.no

www.fotball.no

www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/

www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/trenerkurs/ og/eller følg Oslo fotballkrets på facebook, https://www.facebook.com/NFFOslo/